|  
You are here : News
News
Category
image

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศผลการเปิดซองครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

บริษัท แบคคัส แอนด์ ฮันโจ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ในราคา 124,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบา... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 3:50:07 PM

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC สาขาอุตสาหกรรมเครื... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 3:08:34 PM

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรีกษา โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC สาขาอุตสาหกรรมสิ่่งทอ

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรีกษา โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC สาขาอุตสาหกรรมสิ่่... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 3:05:39 PM

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์ Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:54:43 PM

image

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศู... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:54:35 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประกาศสอบราเครื่องปรับอากาศใหม่

ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:49:20 PM

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:37:43 PM

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:34:31 PM

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างคุณค่าอุตสาหกรรมไทย

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างคุณค่าอุตสาหกรรมไทย Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:30:34 PM

ประกาศราคากลาง กิจกรรมฝึกอบรมด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

ประกาศราคากลาง กิจกรรมฝึกอบรมด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 2:25:56 PM

Page 6 of 17First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last