|  
You are here : News
News
Category

ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึก

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาร... Read More..
Created by dipuser 11/26/2014 2:06:24 PM


ประกาศผลการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา CF 5 กิจการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาประกาศผลการจัดจ้างที่ปร... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:26:15 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ภูมิภา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหก... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 10:24:54 AM

ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มป... Read More..
Created by dipuser 11/26/2014 11:53:35 AM

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 9:29:06 AM

ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภ... Read More..
Created by dipuser 11/27/2014 10:13:27 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ภูมิภา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหก... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 9:58:48 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ภูมิภา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหก... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 9:55:15 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ภูมิภา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหก... Read More..
Created by dipuser 11/25/2014 9:45:33 AM

Page 14 of 17First   Previous   8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  Next   Last