|  
You are here : News
News
Category

image

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กลุ่มพัสดุและอาคารสถานที่ ชั้น ๒ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเ... Read More..
Created by dipuser 12/1/2014 2:15:43 PM


ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

มีผู้เสนอมายื่นซองเสนอราคา 2 ราย คือ 1.บริษัท เทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพ... Read More..
Created by dipuser 12/1/2014 1:47:01 PM

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาชุดระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

ผู้สนติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส... Read More..
Created by dipuser 12/1/2014 1:39:21 PM

image

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนจัดฝึกอบรม "สัญลักษณ์ GD&T ในแบบงานแม่พิมพ์เพื่อเข้าสู่ AEC (รุ่นที่ 1)"

โดยความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ... Read More..
Created by dipuser 11/29/2014 2:38:01 PM

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (20 กิจการ)

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเพิ่ม... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:54:09 PM

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาวินิจฉัยสถานประกอบการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน(MDICPภูมิภาค)

สำนักพัฒนาการจัดการอสุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา วินิจฉัยสถานประกอ... Read More..
Created by dipuser 12/8/2014 5:40:54 PM

image

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(Service Provider)"กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ"

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผลการดำเนินการพิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างและพัฒนาผ... Read More..
Created by dipuser 11/28/2014 3:49:10 PM

image

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

จกรรม การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง การผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consulta... Read More..
Created by dipuser 12/4/2014 3:46:08 PM

Page 10 of 17First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last