Detail View
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดยุคใหม่”
Created by dipuser on 12/9/2014 11:31:17 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดยุคใหม่” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี  เบย์  จังหวัดระยอง


                นางสาวกาญจนา ทัพแก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดยุคใหม่” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี  เบย์  จังหวัดระยอง
               ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดยุคใหม่” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ให้ทันกับวิวัฒนาการของโลก ในยุคทองของอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับกิจการ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนา สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้

print
There is no comment.