Detail View
ประกาศราคากลางกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
Created by dipuser on 12/8/2014 5:54:41 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยวิธีคัดเลือก  ราคากลาง 501,000  บาท  (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยวิธีคัดเลือก 

/Portals/0/2558/IPC1/ราคากลางเพิ่มผลิตภาพ.pdf

print
There is no comment.