Detail View
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (20 กิจการ)
Created by dipuser on 12/8/2014 5:54:09 PM

                         สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (20 กิจการ)

 


                     สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (20 กิจการ)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

/Portals/0/2558/ราคากลาง Supply chain พี่หน่อย .pdf.pdf

/Portals/0/2558/TOR พี่หน่อย.pdf

print
There is no comment.