Detail View
ตารางแสดงวงเงินจ้างที่ปรึกษา(เป็นสถาบันการศึกษา)ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โครงการ NEC ปี 2558
Created by dipuser on 12/8/2014 1:16:52 PM


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้ในการจ้างที่ปรึษา(เป็นสถาบันการศึกษา) ที่จดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังตามระเบียบ

เพื่อดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่" ปี 2558

 

เอกสารแนบ

 

print
There is no comment.