Detail View
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา(เป็นนิติบุคคล)ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจโครงการNEC ปี2558
Created by dipuser on 12/8/2014 1:06:00 PM


 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา(เป็นนิติบุคคล)ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการดำเนินงานมาก่อน

เพื่อดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่" ปีงบประมาณ 2558

เอกสารแนบ

 

 

 

print
There is no comment.