Detail View
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
Created by dipuser on 12/4/2014 3:46:08 PM

จกรรม การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง การผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund : CF)


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

กิจกรรม การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง การผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund : CF)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

print
There is no comment.