Detail View
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาด (Market Place) / ส่วนบริหารเงินทุน สำนักบริหารกลาง
Created by dipuser on 12/1/2014 2:29:30 PM

ราคากลาง : 470,000.- บาท


  ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาด (Market Place) / ส่วนบริหารเงินทุน สำนักบริหารกลาง

 

รายละเอียด ราคากลาง

print
There is no comment.