Detail View
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนจัดฝึกอบรม "สัญลักษณ์ GD&T ในแบบงานแม่พิมพ์เพื่อเข้าสู่ AEC (รุ่นที่ 1)"
Created by dipuser on 11/29/2014 2:38:01 PM

โดยความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 (หลักสูตร 3 วัน) ณ อาคารปฏิบัติการ A สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร


          การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตในแบบ การอ้างอิงเดตัม(Datum reference) ในแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอ่านแบบและงานออกแบบในระบบสากล

รายละเอียดภาพประกอบ

ภาพที่ 1:  นายเกรียงยุทธ ผิวอ่อน วิศวกรชำนาญการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์และหัวข้อการฝึกอบรมของหลักสูตร “สัญลักษณ์ GD&T ในแบบงานแม่พิมพ์เพื่อเข้าสู่ AEC (รุ่นที่ 1)” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพที่ 2-3:  บรรยากาศการฝึกอบรม

ภาพที่ 4:  ภาพถ่ายร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม และผู้จัดการฝึกอบรม

ภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 3 และ 4

print
There is no comment.