Detail View
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการCF พื้นที่จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง ได้ยื่นคำขอบริการ
Created by dipuser on 11/28/2014 3:01:00 PM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยวิธีตกลง

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043-379296-8 ต่อ 130


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ CF พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยวิธีตกลง ต่อโครงการซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง ได้ยื่นคำขอรับบริการ

วงเงินสนับสนุนร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ปรึกษา แต่ไม่เกิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาจ้าง 

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารแนบ ขอบเขตการดำเนินงาน TORprint
There is no comment.