Detail View
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการCF พื้นที่จังหวัดขอนแก่น บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริค จำกัด ได้ยื่นคำขอรับบริการ
Created by dipuser on 11/28/2014 1:47:02 PM

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต
การตลาด การจัดการและการบริการ CF พื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีตกลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-379296-8 ต่อ 130


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5 ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการCF พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อโครงการซึ่ง บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริค จำกัด ได้ยื่นคำขอรับบริการ

วงเงินสนับสนุนร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ปรึกษา แต่ไม่เกิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาจ้าง 

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารแนบ  ขอบเขตการดำเนินงาน TORprint
There is no comment.