Detail View
ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Created by dipuser on 11/27/2014 10:56:00 AM

โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป (แบบรวมกลุ่ม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP/วิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์


ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (DIP Camp Products) โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป (แบบรวมกลุ่ม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP/วิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีprint
There is no comment.