Detail View
ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานขายเพื่อรุก AEC"
Created by dipuser on 11/27/2014 10:19:56 AM

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


ศููนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานขายเพื่อรุก AEC" พื้นที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับอาเซียน ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

print
There is no comment.