Detail View
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
Created by dipuser on 11/27/2014 10:18:50 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประกาศราคากลาง :1,000,000 บาท จ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-379296-8 ต่อ 150


ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วงเงินในการจัดจ้าง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 กิจการ ในวงเงิน 1,000,000 บาท

กำหนดระยะเวลาจ้าง 

กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 8 เดือน

 

เอกสารแนบ  ราคากลาง

print
There is no comment.