Detail View
ราคากลาง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา "กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ"
Created by dipuser on 11/26/2014 4:43:19 PM

                    สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา "กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ"


          สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา "กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ"

ตามเอกสารที่สแนบมาพร้อมนี้

/Portals/0/2558/ราคากลาง เชื่อมโยง.pdf

/Portals/0/2558/เชื่อมโยง TOR.pdf

print
There is no comment.