Detail View
ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึก
Created by dipuser on 11/26/2014 2:06:24 PM

        สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาในงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (CIPO)


              สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมเสริมอุตสาหกรรม ประกาศราคากลาง ดำเนินการจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาในงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (CIPO) รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

/Portals/0/2558/ราคากลาง .pdf

TOR

 

 

print
There is no comment.