Detail View
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557
Created by dipuser on 11/25/2014 9:29:06 AM

                    จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 7 ธันวาคม 2557 ณ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการตั้งกิจการอยู่


               ด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน จัและเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
               จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 7 ธันวาคม 2557 ณ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการตั้งกิจการอยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร 054-265055,054-351054 หรือสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

print
There is no comment.